Deze website maakt gebruik van Cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C

Ondernemingsgegevens:

ERS Telecom BVBA  vertegenwoordigt door Dhr. Eddie Van de Voorde

Websites : WWW.ERS.BE   &  WWW.CBshop.EU  &  WWW.RFB-iPhone.BE

Walderdonk 77-79 te 9185 Wachtebeke België

e-mail:  info@ers.be                            

Tel. 09 342 9507 (2 lijnen) / GSM:  0475 28 9507

BTW BE 0472 902 318

H.R. Gent 197.216


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van ERS Telecom BVBA, met maatschappelijke zetel te Wachtebeke, BTW BE 0472 902 318, RPR Gent 197.216, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


De Klant is zelf verantwoordelijk voor de zend-ontvangsttoestellen die hij aankoopt online. Indien er een zend en/of luistervergunning nodig is dient de Klant daar zelf voor te zorgen en ERS Telecom BVBA kan geenzins verantwoordelijk gesteld worden voor het onrechtmatig gebruik ervan. Klant dient vooraleer hij tot een bestelling overgaat of in elk geval zo vlug mogelijk de nodige vergunningen en/of licenties te bezorgen aan ERS Telecom BVBA.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ERS Telecom BVBA moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ERS Telecom BVBA  aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


 Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ERS Telecom BVBA niet. ERS Telecom BVBA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ERS Telecom BVBA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ERS Telecom BVBA. ERS Telecom BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen


Klant dient zich in te loggen om een bestelling te kunnen plaatsen

Klant kiest een product en plaatst het in de virtuele mand

Klant kiest het aantal

Klant gaat naar de rubriek afrekenen en kiest de wijze van betaling

Klant is akkoord met de transportkost

Klant is akkoord met onze Algemene Verkoopsvoorwaarden en onze Privacy Policy

Klant krijgt na bestelling een bevestigings e-mail

Klanten die manueel willen betalen wachten onze e-mail af, (dit gebeurd NIET automatisch)

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:


 • via Paypal
 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE62 2900 2563 1461


ERS Telecom BVBA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


De bestelde goederen worden normaal de dag van ontvangst betaling verzonden of de volgende werkdag. Indien wij afwezig zijn vindt Klant bij de rubriek openingsuren van wanneer, en tot wanneer we afwezig zijn. Bestelde & betaalde goederen worden dan de volgende werkdag na de afwezigheid verzonden. Transport kosten zijn bijna steeds 10 Euro. Enkel voor bestellingen groter dan 150 cm en meer dan 10 kg kunnen extra kosten voor leveringen binnen de Benelux.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Benelux. Andere landen zijn ook mogelijk, maar daarvoor wordt eerst met Klant gecommuniceerd.

De levering gebeurt door Bpost / GLS / DHL / DPD / Starfreight  afhankelijk van de urgentie en afhankelijk van het bestelde product.


Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan  ERS Telecom BVBA.


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de ERS Telecom BVBA was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van ERS Telecom BVBA

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ERS Telecom BVBA te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.Artikel 7: HerroepingsrechtDe bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij […].


De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

"waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";


Om het herroepingsrecht uit te oefenen,  moet de Klant ERS Telecom BVBA – Walderdonk 77-79 te 9185 Wachtebeke via een ondubbelzinnige verklaring  (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.


"De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via ons e-mail adres. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ERS Telecom BVBA  heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan ERS Telecom BVBA.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.


De directe kosten (transport-en handelingskosten (crediteren en boekhoudingskosten)) en risico van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Dit steeds met een minimum van 10 Euro bij normale pakketten.  Bij goederen speciaal besteld of aangepast voor de Klant zijn de kosten hoger en/of wordt de bestelling soms niet terug genomen. Bij grote en zware pakketten zijn de kosten voor de Klant ook hoger.


Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ERS Telecom BVBA zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.


"Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal ERS Telecom BVBA  alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, behalve de standaard leveringskosten en handelingskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ERS Telecom BVBA  op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan ERS Telecom BVBA  wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ERS Telecom BVBA geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.


ERS Telecom BVBA betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop […] geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Klant ERS Telecom BVBA specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.Artikel 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de ERS Telecom BVBA klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ERS Telecom BVBA.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ERS Telecom BVBA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van ERS Telecom BVBA is bereikbaar op het telefoonnummer +32 [0] 9 342 9507, via e-mail op info@ers.be of per post op het volgende adres Walderdonk 77-79 te 9185 Wachtebeke – België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ERS Telecom BVBA beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt ERS Telecom BVBA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


 Artikel 11: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, ERS Telecom BVBA  respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.


 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:


* de uitvoering van de afgesloten overeenkomst

* het verwerken van de bestelling

* versturen van nieuwsbrieven

* reclame- en/of marketingdoeleinden


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ERS Telecom BVBA Walderdonk 77-79 te 9185 Wachtebeke, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot ERS Telecom BVBA Walderdonk 77-79 te 9185 Wachtebeke


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen,  ERS Telecom BVBA heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


ERS Telecom BVBA houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.


Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op telefoonnummer 09 342 9507


 Artikel 12: Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door [...] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van [...]. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.Artikel 17: UNIZO e-commerce label

 


ERS Telecom BVBA heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce 


Bijlage 1: formulier voor herroeping


Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.


Aan  ERS Telecom BVBA  - Walderdonk 77-79  te 9185 Wachtebeke , e-mail: info@ers.be


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):


 


Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


 


Naam/Namen consument(en) :


Adres consument(en) :


 


Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:


Datum :


 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN welke steeds van toespassing zijn :

 

Herroepingsrecht  (bij aankoop via internet / webshop)

U heeft recht op een 'afkoelingsperiode' van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden.

Gebruik maken van het herroepingrecht is wettelijk aan een aantal regels verbonden. Zo moet tijdens deze termijn de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Hierbij moet worden gedacht aan dezelfde wijze van gebruik zoals zal plaatsvinden bij een winkelaankoop. Indien er van herroepingrecht gebruik gemaakt wil worden, moet het product inclusief alle geleverde toebehoren en inclusief verpakking aan ons retourneren. Producten die beschadigd, incompleet of voor langere tijd gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking.

De kosten en het risico van het retourzenden zijn voor rekening van de klant. ERS Telecom BVBA is verplicht om binnen 30 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn . (Kijk op: Europees Consumenten Centrum voor meer informatie over het herroepingrecht). Om gebruik te maken van uw herroepingrecht, geven wij u 14 dagen de tijd om een RMA aanvraag in te dienen. Deze tijd gaat in vanaf de dag dat u het product in kwestie heeft ontvangen.

Wees ervan bewust dat het herroepingrecht niet van toepassing is voor zakelijke klanten van ERS Telecom BVBA

 

www.ers.be      www.RFB-iPhone.be     www.Cbshop.eu      www.SchotelPlaatsen.be    zijn webshops / websites  behorende tot  ERS Telecom BVBA

 

1° Behoudens schriftelijke afwijking zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk op alle overeenkomsten. De algemene voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant. De Klant erkend kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden alsmede dat ze integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen.

 

2° Onze prijzen en aanbiedingen verbinden ons niet en zijn op elk moment herzienbaar. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt alles gefactureerd aan de prijzen geldig op de dag van de levering.

 

3° Een bestelling aan andere voorwaarden dan deze vermeld in de op het moment van de bestelling geldende folders, prijslijsten, enz… is slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging.

 

4° De leveringstermijnen (ook noodzakelijke tijd voor een herstelling uit te voeren) beginnen pas te lopen vanaf de dag dat wij in het bezit zijn van alle noodzakelijke elementen vanwege de Klant en worden in samenspraak met de Klant slechts gegeven bij wijze van inlichting. Indien de bestelling door de klant gewijzigd wordt, vervalt in elk geval automatisch de oorspronkelijke leveringstermijn.

 

5° Indien de Klant na ingebrekestelling weigert de levering in ontvangst te nemen of ze onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege aanzien als zijnde ontbonden ten zijnen nadele, en zal hij uit dien hoofde een schadevergoeding verschuldigd zijn waarvan het minimum forfaitair en conventioneel vastgesteld wordt op 25 % van de prijs, B.T.W. exclusief, hetgeen meer gevorderd wordt te bewijzen door ERS TELECOM BVBA

 

6° Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar op het ogenblik van de levering op onze zetel, contant en zonder korting. Ingeval niet contant betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag, loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 12% per jaar. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de goederen uit te stellen.

 

7° Ingeval één of meerdere facturen niet contant worden betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag (14 dagen na factuurdatum), en na aangetekende ingebrekestelling, zal het bedrag van elke factuur van rechtswege verhoogd worden met 12% met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro, dit ten titel van conventionele forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Vanaf de ingebrekestelling loopt op deze schadevergoeding eveneens van rechtswege de conventionele rente van 12% per jaar. Op deze schadevergoeding is, na ingebrekestelling ook moratoire en eventuele gerechtelijke rente verschuldigd aan de wettelijke rentevoet.

 

8° In geval niet contant wordt betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag behouden wij ons eveneens het recht voor de uitvoering van andere orders te annuleren of op te schorten.

 

9° De betaling zonder enig voorbehoud, zelfs van een deel van het bedrag van een factuur, geldt als aanvaarding van deze factuur. Eventuele afkortingen zullen steeds worden aanvaard onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

 

10° Het voorbehoudloos in ontvangst nemen van leveringen en/of herstellingen geldt uitdrukkelijk als aanvaarding. Voorzover de aanvaarding van de levering/herstelling niet uitdrukkelijk gebeurd is, dient elke klacht inzake de conformiteit van de koopwaar of inzake zichtbare gebreken te gebeuren per aangetekende en gemotiveerde brief binnen de acht dagen na de leveringsdatum en in elk geval vóór elk gebruik, dit op straffe van verval. Elke klacht betreffende de facturatie zelf dient op dezelfde manier te gebeuren binnen een termijn van acht dagen na factuurdatum, dit eveneens op straffe van verval.

 

11° De Klant kan slechts de vrijwaring wegens verborgen gebreken lastens ERS TELECOM BVBA inroepen, indien alle wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. In dat geval is er uitdrukkelijk overeengekomen dat de “korte termijn” voorzien in art. 1648 B.W. beperkt worden tot 2 maanden na de levering, alsook dat elke aanspraak op basis van verborgen gebreken is vervallen ingeval van bewerking, verandering, herstelling, of doorverkoop door de klant of door derden.

 

12° Elk transport gebeurt steeds op kosten en risico van de Klant

 

13° Op de eindtrap van zend-toestellen wordt géén/nooit waarborg gegeven, evenals op toestellen die niet gebruikt werden zoals de fabrikant het voorschrijft. Fouten / defecten door verkeerd aansluiten of slechte antenne vallen uiteraard ook buiten onze waarborg.

14° Indien we zelf geen toezicht hebben bij de praktische installatie van zend-ontvangstapparatuur, kunnen we ook geen enkele waarborg geven. We wijzen dan ook elke verantwoordelijkheid af voor eventuele slechte resultaten, of het eventueel direct defect raken van het/(een) toestel.

 

15° Zend-en ontvangstapparatuur / GSM / Telefonietoestellen zijn NIET geschikt voor gebruik in vochtige ruimten, of ruimten waar er overvloedig stof / trillingen in voorkomen, bijgevolg zullen fouten en/of gebreken - ook binnen garantieperiode - van dergelijke toestellen blootgestaan aan deze omstandigheden NIET onder garantie vallen, tenzij de fabrikant specifiek melding maakt dat de toestellen er geschikt voor zijn.

 

16° Ook bij niet-herstelling kunnen de kosten oplopen tot 50,00 € excl. BTW (bestek en/of onderzoekskosten ) of tot het bedrag dat ERS TELECOM BVBA diende te betalen door verdeler of hersteldienst bij eventueel opsturen ter herstelling van het apparaat naar een verdeler of hersteldienst, vermeerderd met de transportkosten en andere gemaakte kosten.

17° De waarborg is geldig voor onderdelen en werkuren. Transportkosten zijn STEEDS ten laste van Klant, (Minimum 15,00 € excl. BTW).(Transport van defecte en andere goederen gebeuren steeds op risico van de Klant. (zie art. 10°)) Defecte toestellen, binnen garantieperiode dienen steeds in originele verpakking, met (kopij van) de aankoopfactuur of leveringsbon worden aangeboden.

 

18° ERS TELECOM BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor geleden schade – van welke aard ook – door gebruik van toestellen welke volgens de Belgische wetgeving niet toegelaten zijn, en eventueel verkocht of hersteld zijn door ons.

 

19° ERS Telecom BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor geleden schade - van welke aard ook - bij of na het plaatsen van: zend-ontvangstsystemen, antennes, alarmsystemen, GPS-systemen enz...aan de carrosserie of bekleding van een voertuig  of  andere eigendom  van Klant. ERS Telecom BVBA is enkel verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk functioneren van het toestel en het behoorlijk elektrisch aansluiten en afregelen indien nodig.

20° Een zend– of luistervergunning (indien nodig) dient door de Klant zelf aangevraagd bij de bevoegde diensten, wij ERS Telecom BVBA kunnen geenzins verantwoordelijk gesteld worden wegens onrechtmatig gebruik.

21° Herstelvoorwaarden: Een herstelling kan pas aanvangen na een juiste en volledige foutomschrijving. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van data, hetzij door toeval, hetzij door overmacht en terzake kan er ons geen schadeloosstelling ten laste worden gelegd, noch kan ons de vervanging worden opgelegd van het materiaal of van onbruikbaar geworden onderdelen ervan. Het aanvaarden van een herstelling kan geen enkele verantwoordelijkheid inhouden m.b.t. de vastgestelde schade of defecten ongeacht de oorzaak, noch vóór, noch tijdens, noch na de behandeling van de herstelling en kan ook geen aanleiding vormen tot enige schadevergoeding. Op aanvraag kan een bestek voor herstelling gemaakt worden. Indien de herstelling niet moet uitgevoerd worden, zullen steeds bestekkosten aangerekend worden. Het ter herstel en/of ter opmaak van een voorafgaand bestek in ontvangst genomen toestel zal als waarborg dienen voor de betaling van de herstelkosten en/of bestekkosten en de Klant kan in die zin slechts aanspraak maken op teruggave van het betrokken toestel dan nà betaling van deze herstel- en/of bestekkosten. Wanneer een herstelling hoge kosten met zich kan meebrengen, mag door ons een voorafgaand bestek gemaakt worden en mogen de kosten daarvan aangerekend worden indien niet tot herstel wordt overgegaan. Bestekken worden steeds opgemaakt onder voorbehoud van onzichtbare gebreken of gebreken die slechts zichtbaar worden bij het uitvoeren van de herstellingswerken. Indien de Klant nalaat om binnen de 30 dagen nadat het bestek hem is overgemaakt een beslissing tot al dan niet het toestel te laten herstellen, zal vanaf dat ogenblik het risico op beschadiging, verlies, enz… van het toestel ten laste van de Klant vallen.
Tevens zal de Klant, na ingebrekestelling om tot terugname van het betrokken toestel over te gaan, een bedrag van 2,50 EURO/dag verschuldigd zijn, dit ten titel van bewaarkosten.

22° Toestellen welke 90 dagen na herstelling of na opgave van bestekkosten nog niet afgehaald zijn door de Klant worden automatisch eigendom van ERS Telecom BVBA. Ook indien de Klant nalaat om binnen de 30 dagen nadat het bestek hem is overgemaakt een beslissing te nemen tot al dan niet het toestel te laten herstellen, zullen steeds bestekkosten aangerekend worden.

23° Alle toestellen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuur.

24° Alle geschillen zijn onderworpen aan de Rechtbank van Zelzate (of de Rechtbanken v/h gerechtelijk arrondissement Gent).